Zasady Techniki Prawodawczej

Zasady Techniki Prawodawczej

bezpłatne

Projekt wdrażany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kategoria:

Opis

Szkolenie e-learningowe pt. Zasady Techniki Prawodawczej zostało przygotowane w ramach projektu Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

      • Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
      • Działanie 2.16: Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Zagadnienia omawiane w szkoleniu:

Rozdział 1: Zasady tworzenia prawa

Rozdział 2: Zasady Techniki Prawodawczej – wprowadzenie

Rozdział 3: Zasady Techniki Prawodawczej – Ustawa/Rozporządzenie

Rozdział 4: Typowe środki techniki legislacyjnej

Rozdział 5: Upoważnienie ustawowe

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w celu przekazywania elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP w całym okresie przechowywania moich danych

potwierdzam przyjęcie do wiadomości poniższych informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących mi praw